Корекции, 1996-1998
видео прожекция, 6 мин. два плаката Преди и След, 210 х 90 см. / всеки

Corrections, 1996-1998
short version video projection, 6 min., two posters Before & After, 210 x 90 cm / each