Куратор: Десислава Димова

4 април – 9 май 2024 г. в Swimming Pool, София.

„Всяко историческо представяне изглежда се определя от идеологията. Но идеологията е уклончива. Тя не може да бъде обявена за фалшива, не може да бъде наречена лъжа, защото никой не би подкрепил една лъжа. Но също така не би могло да се каже, че идеологията представлява истината. Така че може би идеологията е известно заразяване на реалността с фикция. Както казва Тери Игълтън: „…може би би било по-подходящо да се предположи, че идеологическият дискурс представя някаква връзка между емпиричните твърдения и това, което може да се нарече „светоглед“, като последният има предимство пред първите… Може би най-близката аналогия е тази с литературно произведение.“ Интересува ме тази флуидна граница между реалността и фикцията на идеологията.“
Александра Чаушова

Историята е разказ, а разказвачите често са ненадеждни. Писателите могат да са творци, служители на тайни служби, вербувани граждани – агенти. Всички те пишат истории и история. В изложбата „Бдителни писатели“ Александра Чаушова смесва произведения от няколко свои серии, всяка със собствени разкази и протагонисти, в един обобщен образ – този на бдителния, но ненадежден писател. Той е на средна възраст, от различни епохи, едновременно палач и жертва, и пише историята, докато тя се създава, или я създава както я пише, заразявайки действителността с фикция.

Александра Чаушова e родена в София през 1985 г., живее в Брюксел. Завършва Националната художествена академия в София и преподава рисуване в Ла Камбр, Брюксел. Александра е колкото брилянтен рисувач, толкова и завършен разказвач и писател, който търси своите герои в историята и архивите, за да ги изпрати после в бъдещето. Представлявана е от галерия Носбаум Рединг, Брюксел и Люксембург.

Aleksandra Chaushova, photo: BulFoto Agency

THE VIGILANT WRITERS
An exhibition of Aleksandra Chaushova

Curator: Dessislava Dimova

April 4 – May 9, 2024
at Swimming Pool, Sofia

Opening: April 4, Thursday
18:30–20:30

Opening hours of the exhibition:
every Monday and Thursday
16:00–19:00

“Every historical representation seems to be determined by ideology. But ideology is elusive. It cannot be declared false, cannot be called a lie, because no one would support a lie. But it also cannot be said that ideology represents the truth. So perhaps ideology is a certain contamination of reality with fiction. As Terry Eagleton says: “…it might be more appropriate to assume that ideological discourse presents some connection between empirical claims and what can be called a ‘worldview’, with the latter having precedence over the former… Perhaps the closest analogy is with a literary work.” I am interested in this fluid boundary between reality and fiction of ideology.”
Aleksandra Chaushova

History is a narrative, and storytellers are often unreliable. Writers can be creators, agents of secret services, recruited citizens – agents. They all write stories and history. In the exhibition “The Vigilant Writers,” Aleksandra Chaushova blends works from several of her series, each with its own stories and protagonists, into a generalized image – that of the vigilant but unreliable writer. He is middle-aged, from different eras, simultaneously executioner and victim, and writes history as it is created, or creates it as he writes it, infecting reality with fiction.

Aleksandra Chaushova was born in Sofia in 1985 and lives in Brussels. She graduated from the National Academy of Arts in Sofia and teaches drawing at La Cambre, Brussels. Aleksandra is as brilliant a draftsman as she is аn accomplished storyteller and writer, searching for her heroes in history and archives, only to send them into the future. She is represented by the Nosbaum Reding Gallery, Brussels and Luxembourg.