Глупак мъти Глупак, 2018
глазирана керамика, стиропор, сгурия, лишеи, мъхове, изсушена трева, епоксидна смола

Stupid Hatch Stupid, 2018
glaze ceramic, styro foam, cinder, lichens, mosses, dried grass, epoxy resin,128 х 50 х 50 cm

Самодиви, 2019
глазирана керамика, клони

Samodivi, 2019
glazed ceramic, branches, 210 x 195 x 9 cm

Чума, 2018
глазирана керамика, килим, камъни, суха трева, изсъхнали клони, кал

Plague, 2018
glaze ceramic, branches dimensions variable