22 март – 13 април 2023

Откриване 22 март (снимки)

Галерия DOZА (снимки)

Куратори: Вера Млечевска и Десислава Димова

С участието на:

Венета Андрова, Лъчезар Бояджиев, Мартина Вачева, Мариела Гемишева, Алла Георгиева, Гери Георгиева, Иво Димчев, Орлин Дворянов и група Кукув ден, Владимир Иванов, Правдолюб Иванов, Цветан Кръстев, Венцеслав Костов, Албена Михайлова – Бенджи, Иван Мудов, Стефан Николаев, Аделина Попнеделева, Красимир Кръстев – RASSIM, Боряна Росса и УЛТРАФУТУРО, Георги Ружев, Веселин Сариев, Калин Серапионов, Недко Солаков, Сашо Стоицов, Красимир Терзиев, Хубен Черкелов, Станка Цонкова – Уша и лични архивина художниците.

Изложбата представя поглед към историята на съвременното българско изкуство чрез перформативното му себе-представяне пред външния свят в опит за диалог – реален и въображаем.

Можем да спекулираме, че идентичността на българското изкуство, не e вътрешно присъща характеристика, а се изиграва отново и отново, за и пред погледа на всеки нов потенциален зрител. Кои сме ние е просто низ от варианти и възможни роли.

В историята на съвременното българско изкуство, този неизбежно присъстващ външен поглед е колкото вътрешно асимилиран, толкова и подложен на саботаж. Той информира едно винаги двойно виждане. Част от тази двойнственост може да се разгледа наследство от “вътрешната емиграция” на художника по време на социализма и желанието му да проектира различен смисъл в “същото”. Удвояването обаче е често използвано от художника и за да обърка и предизвика външния поглед в неговата предубеденост и очакване да намери нещо радикално различно и специфично, предлагайки му вместо това огледален образ, просто повече от същото.

Изложбата използва за повод проявения интерес от Центъра Жорж Помпиду, Париж, за включване на произведения на българско изкуство в колекцията на музея. През имагинерния поглед на един световен музей, изложбата разиграва отново театъра на това, което искаме (или не искаме) светът да види от нас.

“Няколко начина да спечелим света” се организира от Фондация ДОМА АРТ и Фондация Българско изкуство и култура, и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.A Few Ways to Win the World

22 March – 13 April 2023

Doza Gallery

Opening 22 March (Wednesday) 18.00 – 21.00

The exhibition looks into the history of contemporary Bulgarian art through its performative self-presentation to the outside world in an attempt at a dialogue – real and imagined.

We can speculate that the identity of Bulgarian art is not an intrinsic characteristic, but is played out again and again, for and in front of the gaze of each new potential viewer. Who we are is simply a string of possible roles.

In the history of contemporary Bulgarian art, this inescapable external gaze is as much internally assimilated as it is subject to sabotage. It informs an inevitably double vision. Part of this ambivalence can be seen as a legacy of the artist’s “internal emigration” during socialism and the desire to project a different meaning into the surrounding “sameness.”  Doubling, however, is also often used by the artist to confuse and challenge the external gaze in its preconceived ideas and the expectation to find something different, offering instead a mirror image, simply more of the same.

The exhibition takes as pretext the interest expressed by the Centre Georges Pompidou, Paris, in including works of contemporary Bulgarian art in the museum’s collection.  Through the imaginary gaze of an international museum, the exhibition re-enacts the theatre of what we want (or don’t want) the world to see of us.

Curators: Dessislava Dimova and Vera Mlechevska

With the participation of:

Veneta Androva, Luchezar Boyadjiev, Martina Vacheva, Mariela Gemisheva, Alla Georgieva, Gery Georgieva, Ivo Dimchev, Orlin Dvoryanov and Kukuv Den Group, Pravdoliub Ivanov, Tsvetan Krastev, Ventseslav Kostov, Albena Mihailova – Benji, Ivan Moudov, Stefan Nikolaev, Adelina Popnedeleva, RASSIM, Boryana Rossa and ULTRAFUTURO, Georgi Ruzhev, Vesselin Sariev, Kalin Serapionov, Nedko Solakov, Sasho Stoitzov, Krasimir Terziev, Huben Cherkelov, Stanka Tsonkova – Usha and personal archives.

“A Few Ways to Win the World” is organized by the Bulgarian Art and Culture Foundation and DOMA ART Foundation, and realized with the financial support of the Ministry of Culture.