Кураторският проект на Десислава Димова и художничката Александра Чаушова, представен от фондацията в конкурса за българския павилион на Венецианското биенале беше класиран на 3-то място от общо 17 кандидатури.

Романтични видове е медитация върху проблема за идентичността, другостта и екзотичността, която се простира не само върху човешката съдба, но и върху историята на асимилиране на чуждото и различното от природата. Птици от далечни страни са били познати и търсени още от древността, а георграфските открития, търговията и колониализма, засилват достъпа и интереса към изучаването на вякакви екзотични видове на флората и фауната.

https://bulgarianpavilionvenice.art/bg/projects


Romantic Species

Artist: Aleksandra Chaushova
Curator: Dessislava Dimova

Romantic Species is a meditation on the subject of identity, otherness and exoticism, which extends not only to human destiny, but also to the history of assimilation of the foreign and the different in the natural world. Birds from distant lands have been known and sought after since Antiquity, and geographic explorations, trade and colonialism have increased access and interest in the study of exotic species of flora and fauna.